Financiering zonnepark

De financiering van een zonnepark, bestaat uit globaal uit twee delen. De ontwikkelfase en de exploitatiefase. Het risico van de verschillende fases is erg verschillend, waardoor er andere financiers/investeerders benodigd zijn per fase. Globaal bestaat de ontwikkelfase uit alle voorbereidingen zoals hiervoor omschreven tot en met de oplevering van het zonnepark. Na oplevering ontstaat de exploitatiefase. De panelen generen dan voor tientallen jaren groene stroom en moeten worden onderhouden. De stroom moet worden verkocht en de prestaties moeten worden gemonitord. Dit risicoprofiel ligt fors lager. Eerst gaan we kort in op de financiering van de ontwikkelfase.

Financiering zonnepark – ontwikkelfase

Zoals eerder aangegeven is in deze fase het risico hoog. Er dient, afhankelijk van de omvang van het zonnepark, de locatie, de beschikbaarheid van voldoende teruglevercapaciteit etc. te worden geïnvesteerd zonder dat duidelijk is of deze investering leidt tot de daadwerkelijke realisatie van het zonnepark. In sommige provincies zijn hiervoor speciale fondsen ingericht. Enber is betrokken geweest bij de ontwikkeling van dergelijke fondsen, waardoor de financiering in deze fase wordt vergemakkelijkt. Ook geven dergelijke fondsen de kans aan lokale partijen om zelf een zonnepark te kunnen ontwikkelen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden bij u in de buurt?

Veelal komen in deze fase samenwerkingen totstand tussen publieke en private partijen of tussen lokale en commerciële partijen. Enber heeft ervaring in deze samenwerkingsvormen en kan de vertaalslag maken van professionele commerciële ontwikkelaars naar lokale omwonenden en energie coöperaties. Hierdoor verdwijnt de “ruis op de lijn” en loopt de communicatie soepel.

Financiering exploitatiefase

Bij de financiering van zonneparken en zonnedaken is bijna bij alle projecten sprake van projectfinanciering. Dit is een type financiering die anders is dan de reguliere financieringen en gebaseerd is op de beschikbare kasstromen die voortkomen uit het project. Vanuit de opgestelde businesscase wordt bepaald hoe de kasstroom van een zonnepark tot stand komt. Hiervoor zijn heel veel parameters van invloed. Als aanvragen van een dergelijke projectfinanciering bij een commerciële bank of energiefonds, dient u te begrijpen welke parameters van invloed zijn. Onderstaand enkele voorbeelden die van invloed zijn op het verkrijgen van projectfinanciering onder de juiste concurrerende condities;

 • De prestaties van het park
 • De hoogte van de SDE subsidie per MWh/ kWh
 • De voorwaarden van de PPA (Power Purchase Agreement) (Afnamecontract van de geproduceerde stroom)
 • De kosten van onderhoud en beheer
 • Verzekeringskosten
 • Pachtkosten / huurkosten voor het dak of het veld
 • Afschrijving zonnepark
 • Afdracht gebiedsfonds
 • Kosten beheersorganisatie
 • Onroerend zaak belasting (OZB)
 • Financieringsstructuur
  • waaronder rentepercentage
  • percentage vreemd vermogen
  • percentage achtergestelde lening
  • percentage crowdfunding
  • percentage eigen inbreng
  • aflossingsregime
  • looptijd

Ook de omvang van uw ambities en professionaliteit van de ontwikkeling en van het beheer is van groot belang. Het aantrekken en verstrekken van een projectfinanciering is een tijdrovend proces dat vanaf een bepaalde omvang pas aantrekkelijk wordt. Wees daarom niet te voorzichtig in uw ambities! Enber denkt graag met u mee bij het bepalen van de mogelijkheden. Naast het aantrekken van vreemd vermogen, dient er ook veelal equity of eigen vermogen te worden aangetrokken. Bent u als initiatiefnemer in staat om dit zelf in te brengen of heeft u andere partijen nodig voor deze inbreng van middelen. En wat vragen deze partijen hiervoor terug? Enber adviseert meerdere opdrachtgevers bij dit proces, om zodoende haar ambities te realiseren en tegen de juiste condities bij te dragen aan een duurzame samenleving.

Crowdfunding

Om lokale betrokkenheid te borgen zijn enkele bestaande tools veel gebruikt. De eerste stap in het faciliteren van lokale participatie was het beschikbaar stellen van de mogelijkheid om de crowd te laten financieren. Op deze manier wordt nog veel invulling gegeven aan lokale participatie, echter van financiele participatie is in deze vorm nog geen sprake. Er zijn diverse platformen die dergelijke financieringsmogelijkheden aanbieden. Enber kent deze platformen, kent de verdienmodellen en de eisen waaraan ze moeten voldoen. Ook zijn we door onze ervaring met diverse vormen van (lokale) financiering op de hoogte van de marktconforme condities. De ideale vorm van lokale participatie is, de daadwerkelijke participatie van lokale bewoners in een zonnepark of windpark. Dit kan door het verkrijgen van de aandelen van de entiteit waarin de duurzame installatie is opgenomen. Enber is bij diverse projecten betrokken geweest waarbij een lokaal initiatief zelfs tot 100% van de aandelen heeft weten te verkrijgen. Met deze manier van lokaal eigendom blijven de winsten van de exploitatieperiode bij de lokale bewoners en valt ook de beschikte SDE toe aan de BV die in lokale handen is.

Equity

Er is veel geld beschikbaar in de markt. Naast de reguliere banken (vreemd vermogen) zijn ook regionale energiefondsen actief. Echter niet de gehele exploitatie of overname kan worden gefinancierd met vreemd vermogen. Meestal is bij de financiering van een zonneweide sprake van stapeling van financieringsmogelijkheden. Deze stapeling bestaat met name uit het eerder genoemde vreemd vermogen, aangevuld met achtergesteld kapitaal (achtergestelde leningen) en equity (eigen vermogen). Het ophalen van eigen vermogen vergt de nodige aandacht. Worden hiervoor aandelen uitgegeven en hoeveel? De waardebepaling van de entiteit is hierbij van groot belang. Enber treedt vaak op om zowel eigen vermogen op te halen en te adviseren bij de totstandkoming van de waardebepaling van een zonnepark. Kom meer te weten over het aanleggen van een zonnepark.