Haalbaarheid aankoop zonnepark

2023

Ondersteuning lokaal initiatief bij het onderzoeken van de haalbaarheid van de aankoop van een drijvend zonnepark (20 MWp)

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Schets structuur warmtebedrijf

2023

Schetssessie met werkgroep om te komen tot een mogelijke structurering van een gemeentelijk warmtebedrijf

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Financiering biogashub

2023

Begeleiding van de structurering, haalbaarheidsanalyse en financiering van de ontwikkeling van een biogashub in Friesland

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Afwegingskader Zonopwek Gemeente

2023

Begeleiding bij totstandkoming van de rol van de gemeente bij de ontwikkeling van grootschalige zonne-energie projecten

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Ontwikkeling Platform Biogashubs

2023

Namens een provincie werkt Enber aan het opzetten van een uniforme aanpak voor de realisatie van biogashubs (monomestvergisting)

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Structurering Warmtenetten

2023

Ondersteuning van ambtelijke werkgroep om te komen tot een mogelijke structurering van een gemeentelijk warmtebedrijf en opstellen startnotitie

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Beleid lokaal eigendom

2023

Enber ondersteunt een provincie bij het formuleren van haar beleid om te komen tot optimaal lokaal eigendom van energieprojecten

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Financiering SCE zonnepark

2023

Enber ondersteunt een zonnecoöperatie bij de financiering van 12 hectare zon op land middels de SCE subsidie

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Haalbaarheid lokaal eigendom

2023

Enber ondersteunt de gemeente bij thema's Regie en Lokaal eigendom en Financiering, teneinde de inwoners optimaal te laten meeprofiteren

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Samenwerking coöperatie/ontwikkelaar

2023

Ondersteuning lokaal initiatief bij de totstandkoming van een aandelenbelang in de ontwikkeling van een grondgebonden zonnepark

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Afwegingskader wind op land

2023

Samen met de gemeente komen tot een afweging van de rol van de gemeente bij de ontwikkeling van wind op land

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Analyse warmtenet businesscase

2023

Analyse van een businesscase van een coöperatief warmtebedrijf

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Structurering Warmtebedrijf

2023

Ondersteuning van ambtelijke werkgroep om te komen tot een mogelijke structurering van een gemeentelijk warmtebedrijf

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Funding BioLNG project

2022

Procesmanagement bij een financieringsronde ten behoeve van de doorontwikkeling van een BioLNG fabriek.

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Verduurzaming woonwijk

2022

Projectmanagement bij het in kaart brengen van spijtvrije maatregelen en het initiëren van een ontzoringsconcept inclusief financiering.

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Ontwikkeling biogashubs

2020 - 2021

Analyse en financiële ontwikkeling van een biogasnetwerk, waarbij middels mono-mestvergisting groengas wordt geproduceerd

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Advisering diverse lokale initiatieven

2022

Advisering en ondersteuning van diverse lokale initiatieven bij de onderhandeling / positiebepaling richting commerciële ontwikkelaars

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Begeleiding afwegingskader

2022

Advisering van een gemeente bij de afwegingen van een publiek of privaat warmtebedrijf.

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Advisering aankoop drijvend zonnepark

2022

Advisering van een energiecooperatie bij het verkrijgen van lokaal eigendom van een nog aan te leggen zonnepark (40MWp)

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Analyse businesscases waterstof

Voor enkele waterstofprojecten een analyse gemaakt van de businesscases en de financiële haalbaarheid en financieringsmogelijkheden getoetst.

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Aankoop windpark (lokaal / overheid)

2021

In opdracht van twee lokale (semi) overheidspartijen wordt een verkenning uitgevoerd inzake de mogelijke aankoop van een windpark

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Acquisitie drijvend zonnepark (15 MWp)

2020 - 2021

Overname drijvend zonnepark door lokale energiecoöperatie.

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Businesscase geothermie

2020 - 2021

Analyse en opzetten van een financiële businesscase ten behoeve van een geothermiebron en bijbehorend warmtenet

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Structureren financieringsfaciliteit

2021

Enber analyseert en ontwerpt een structuur waarbinnen tientallen energieprojecten gezamenlijk gefinancierd kunnen worden. Allemaal in lokaal eigendom

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Financiële analyse koppelleiding warmte

Analyseren van de financiële haalbaarheid van een koppelleiding waarmee warmte wordt uitgewisseld tussen diverse eindgebruikers

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Waardebepaling onderneming

Enber voert een waarde-analyse uit van een onderneming actief in verduurzaming van vastgoed

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Innovatief verfsysteem

2020

Het opstellen van een businesscase voor innovatieve chemische producten.

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Overname drijvend zonnepark (7 MWp)

2020 - 2021

Het adviseren van een lokale energiecoöperatie in opdracht van de provincie.

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Grootschalige CO2 afvang

Het opstellen van een businesscase techniek voor CO2 afvang en hergebruik.

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Participatie in windpark (86 MWp)

2020 - 2021

Het adviseren van een strategische partij bij de acquisitie van een minderheidsbelang op een windpark van 20 turbines.

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Grootste floating solarproject in Europa

2020

Advisering bij de aankoop door een participatiemaatschappij.

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Participatie in windpark (30 MWp)

2021

Het adviseren van een strategische partij bij de acquisitie van een minderheidsbelang op een windpark bestaande uit 7 turbines.

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Verduurzaming productieproces

Management ondersteunt met besluitvorming bij verduurzaming chemisch productieproces en projectmanagement inzake financiering

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Participatie in windpark (39 MWp)

2020

Het adviseren van een strategische partij bij de acquisitie van een minderheidsbelang op een windpark van 9 turbines.

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Participatie in zonnepark 30 MWp

2020

Het begeleiden van een havenbedrijf bij de aankoop van een bestaande pv-installatie.

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Grootste zonnedak NL tot 2018

2017

Financieren van het grootste zonnedak van Nederland tot 2018 (6 MWp)

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Backbone warmtenet

2018

Financieren van een warmtenet waarbij restwarmte van een vuilverbrandingsoven wordt benut voor de verwarming van woningbouw

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Zon op dak leaseconcept

2019

Begeleiden en financieren van een leaseconcept voor zon op bedrijfsdaken

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Advisering lagere overheid

Advisering en strategie omtrent diverse energie projecten

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Acquisitie zonnepark 100 MWp

Begeleiding aankoop zonnepark

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Verkoop asbest- saneringsbedrijf

Begeleiding verkoop van een belang in een asbestsaneringsbedrijf

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Lokale Faciliteit Ontwikkelfinanciering

2020

Ontwikkeling van risicodragende financieringsfaciliteit voor lokale energie initiatieven

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Infrastructuur biogasleiding

2018

Financiering en beheer financiering van een biogasleidingnetwerk

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Geothermische energie, triplet

Financiering van een geothermiebron ten behoeve van de verwarming van kassen

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Energie opslag met vliegwiel

2019

Financieren van een SPV waarbij zowel opslag van energie middels vliegwieltechnologie wordt gerealiseerd, evenals de omzetting van end of life plastic

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Klimaatvriendelijke branddetectie

2020

Financieren van een scale up op het gebied van klimaatvriendelijke brand blus installaties voor objectbeveiliging

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Verkoop ESCO’s met WKO’s

Verkoop van diverse Energy Service Companies (warmte- en koude opslag) namens een beursgenoteerde bouwonderneming

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Houtachtige biomassacentrale

2017

Financiering en beheer van een biomassacentrale waarbij houtachtige biomassa wordt omgezet in stoom ten behoeve van een productiebedrijf

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Verwarming tuinbouw duurzaam

2018

Financiering en beheer van een biomassacentrale waarbij houtachtige biomassa wordt omgezet in warm water ten behoeve van de tuinbouw

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Aankoopproces drijvend zonnepark

2019

Financieren van een drijvend zonnepark met als doel lokaal eigendom

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Coöperatief zonnepark 7 MWp

Financieren van een zonnepark (veldopstelling) met een lokale Energie Coöperatie

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Diverse zonnedaken en -velden

2018

Financieren van diverse veldopstellingen en zonnedaken van een energiecoöperatie

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Cooperatieve zonneprojecten

2017

Financieren van diverse zonnedaken middels postcoderoosregeling uitgevoerd door een energiecoöperatie

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Infrastructuur biogasleiding

2017

Financiering en beheer van een biogasleidingnetwerk

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Zonnedaken energiecoöperaties

2019

Financieren van meerdere zonnedaken van een energiecoöperatie middels postcoderoosregeling

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Zonneveld energiecoöperatie

2019

Begeleiden en financieren van een zonneveld voor een energiecooperatie waarbij deels de postcoderoosregeling en deels SDE van toepassing is

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Verduurzaming woningbouw

2017

Begeleiden en financieren van een onderneming welke een verduurzamingsconcept voor woningeigenaren heeft ontwikkeld, waarbij tevens kleine financierin

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Financiering opslag chemie

2017 en 2019

Financieren van een opslag- en logistiek bedrijf actief in de chemische sector

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Maritiem dienstverlener

Financieren scale up van een maritiem en technisch dienstverlener

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Duitse stroom via direct line

Haalbaarheidsonderzoek naar een internationale stroomkabel (EUR 50 mln.)

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Scale up aard- bevingsdetectie

2017

Financieren van een scale up op het gebied van aardbevingsdetectieapparatuur

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Financieren medische scale up

2017

Financiering scale up met een innovatie op het gebied van het traceren van medische apparatuur

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Financiering scale up golfkarton

2018

Financieren van een scale up op het gebied van verticaal golfkarton met een hoge brandwerendheid

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Transitie chemiebedrijf

Begeleiding bij transitie naar bio grondstoffen

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Haalbaarheids- onderzoek 20 MWp

Business case modelleren en second opinion op inputvariabelen.

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Zon op dak netlevering

2020

Project management voor aanleg 400 kWp systeem op dak

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Zon op dak eigen gebruik

2020

Project management aanleg van 125 kWp systeem op dak

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Overname solitaire molen

Begeleiding en advies bij aankoop windmolen van 1,5 MWp

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Deelname in windpark 10 MWp

Begeleiding en advies bij aankoop windpark

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Deelname in windpark 70 MWp

Begeleiding en advies bij aankoop windpark

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Acquisitie zonnepark 30 MWp

Betreft begeleiding bij participatie

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Investeringsfonds Economic Board

2017-heden

Enber heeft jarenlang het team van Groeifonds versterkt door het beschikbaar stellen van een Investmentmanager en een Intern Accountmanager

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Van stroom naar stoom

Stand alone projectfinanciering van 2,5 kilometer stoomleiding

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Business Development

2019-heden

Opzetten en uitbouwen van een Business Development programma

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Deelname in windpark 35 MWp

Begeleiding en advies bij aankoop windpark 35 MWp

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Noordelijke ontwikkelingsmij.

2019

Tijdelijke vervanging van Investmentmanager

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Energiefonds Overijssel

2015-heden

Enber heeft jarenlang het team van het Energiefonds Overijssel ondersteunt door het beschikbaar stellen van een Accountmanager

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

ASN Groen Projecten Fonds

2016-2018

Particulieren kunnen prachtig beleggen in het ASN Groenprojectenfonds. Zo weten ze dat hun geld op een natuurlijke en duurzame manier groeit

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals

Pijpleiding Industriewater

Modelleren van de businesscase voor het vervangen van leidingwater door proceswater ten behoeve van de chemisch industrie.

Optie analyse Strategie Projectmanagement Financiering M&A Energy Finance Professionals